Skip to Main Content

Protektahan ang iyong sarili sa mga pagbabakuna.

Ang mga pagbabakuna ay karaniwang tinatawag na pagbabakuna at para sa magandang dahilan. Nagbibigay sila ng kaligtasan sa sakit na maaaring maging seryoso kung hindi ka protektado. Nag-aalok ang ArchWell Health ng iba't ibang pagbabakuna para sa shingles, trangkaso, tetanus, at pneumonia. Available ang mga ito doon mismo sa iyong lokal na sentro, kaya maaari mong makuha ang mga ito sa sandaling inireseta sila ng iyong doktor. Ang pananatiling napapanahon sa iyong mga pagbabakuna ay isa sa mga susi sa patuloy na mabuting kalusugan. Lalo na mahalaga na makuha ang iyong taunang bakuna laban sa trangkaso, dahil ang virus ng trangkaso ay nagbabago taun-taon.

Kailan mo dapat makita ang iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga para sa mga pagbabakuna?

Bilang isang taong lampas sa edad na 60, alam mo ang kahalagahan ng pagkuha ng mga kinakailangang pag-iingat upang manatiling malusog. Kabilang dito ang pagtalakay sa mga bakuna sa iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga, na maaaring magbigay sa iyo ng mga personalized na rekomendasyon batay sa iyong medikal na kasaysayan at anumang mga umiiral nang kondisyon na maaaring mayroon ka. Dagdag pa, matutulungan ka nila na tiyaking napapanahon ka sa lahat ng kinakailangang bakuna para mabantayan laban sa mga sakit na mas madaling kapitan ng mga taong mahigit sa 60 taong gulang.

  1. Humiling ng Appointment

O kaya, tumawag sa 1 (866) 272-4935 para sa karagdagang impormasyon.

Ano ang aasahan sa iyong appointment sa pagbabakuna

Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang at nagpaplanong magpabakuna, natural na magkaroon ng ilang mga katanungan tungkol sa kung ano ang aasahan. Magtatanong ang iyong doktor tungkol sa iyong medikal na kasaysayan at anumang mga dati nang kondisyong maaaring mayroon ka. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa kanila na matukoy kung aling mga bakuna ang pinakamainam para sa iyo. Sa panahon ng appointment, maaari mo ring tanungin ang iyong doktor ng anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka tungkol sa mga bakuna, ang mga epekto nito, at kung paano gumagana ang mga ito.

Pagkatapos ng appointment, maaari kang makaranas ng ilang banayad na epekto tulad ng pananakit o pagkapagod, ngunit dapat itong mawala sa loob ng ilang araw. Kung hindi bumuti ang iyong mga sintomas, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa ArchWell Health. Tandaan, ang pagpapabakuna ay isang matalinong pagpili para sa pananatiling malusog at pagprotekta sa iyong sarili mula sa mga malalang sakit.