Skip to Main Content

Pahayag ng Patakaran sa COVID-19

Ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga miyembro at kasamahan ay ang pangunahing priyoridad ng ArchWell Health. Dahil dito, patuloy naming sinusubaybayan ang mga rate ng paghahatid ng COVID-19 at sumusunod sa mga alituntunin ng CDC kung paano pinakamahusay na mapoprotektahan ang aming mga komunidad.

Ang ArchWell Health ay nagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang upang protektahan ang aming mga miyembro at kasamahan:

  • Nangangailangan ng masking sa mga sentro kapag mataas ang antas ng admission sa ospital ng county, ayon sa CDC. Hanapin ang antas ng pagpasok sa ospital ng iyong county sa https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
  • Pagsunod sa mga protocol sa paglilinis at pag-sanitize upang maiwasan ang pagpapadala ng COVID-19 at iba pang mga virus.
  • Ang mga nagrerekomendang kasamahan ay tumatanggap ng mga nagpapalakas ng bakuna upang protektahan ang mga miyembrong mahihina.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano protektahan ka at ang iyong mga mahal sa buhay mula sa COVID-19 pakibisita ang https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html .

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa patakaran sa COVID-19 ng ArchWell Health, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa info@archwellhealth.com